Bekijk hier de toelichting van de partijen per stelling:

Voor een overzicht van de toelichting per partij klik hier.

1. Het OV moet tot 2 uur ‘s nachts door blijven functioneren.

BIJ1 Eens Amsterdam BIJ1 wil dat alle Amsterdammers zich ’s nachts ook goed door de stad kunnen bewegen. Daarnaast zijn er veel studenten die ’s nachts werken of uitgaan en veilig thuis moeten komen; het OV dat de hele nacht (dus niet alleen tot 2 uur ’s nachts) blijft rijden kan dit faciliteren.
CU Oneens De kosten hiervan zijn erg hoog en er zijn andere vervoersmiddelen zoals fiets, taxi, en nachtbus beschikbaar.
D66 Helemaal mee eens Ook in de nacht moeten mensen veilig thuis kunnen komen. We pleiten ervoor dat de dienstregeling van de OV-verbindingen verruimd wordt.
GroenLinks Helemaal eens GroenLinks wil openbaar vervoer toegankelijk maken voor iedereen, ook ‘s nachts. Dat is noodzakelijk voor mensen die ‘s nachts werken, en om te genieten van de unieke Amsterdamse nachtcultuur. Er komen pilots met nachtvervoer op de Noord-Zuidlijn. Wat GroenLinks betreft volgen de andere metrolijnen daarna.
PvdA Helemaal eens Amsterdam is een bruisende stad die 24/7 doorgaat. Overal gebeurt wat, maar dan moet je er natuurlijk wel gewoon makkelijk kunnen komen. Daarom wil de PvdA een nachtmetro en af van het nachttarief in het openbaar vervoer. Ook willen we dat de omliggende steden in de nacht goed bereikbaar blijven.
PvdD Helemaal eens De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk dat het openbaar vervoer in Amsterdam prioriteit krijgt boven autoverkeer. Wij willen hoogwaardig, betrouwbaar, veilig, frequent, betaalbaar en toegankelijk openbaar vervoer. Daar hoort ook bij dat in alle woonwijken en dorpskernen regelmatig openbaar vervoer beschikbaar is, ook ’s nachts en in het weekend.  
SGP Eens Om het voor mensen die ’s nachts werken eenvoudiger te maken van en naar hun werk te reizen, wordt de reguliere dienstregeling een uur opgerekt, en rijdt er daarna nachtmetro.
St3m Eens St3m vindt dat er meer, beter toegankelijk en betaalbaar OV moet komen voor alle Amsterdammers en met name studenten en ouderen
Volt Eens Volt is ervan overtuigd dat een uitgebreid OV-netwerk van essentieel belang is voor de leefbaarheid van Amsterdam. Dit betekent onder andere dat het OV voor het grootste gedeelte van de dag beschikbaar moet zijn voor haar gebruikers.
VVD Helemaal eens Het OV stopt veel te vroeg in Amsterdam. Nachtelijk vervoer met het OV is essentieel voor het nachtleven en de bereikbaarheid van de stad.
De Groenen Basis Piraten Helemaal eens De Groenen Basis Piraten staan voor een goed, toegankelijk, fijnmazig en snel openbaar vervoer. Wij willen niet enkel at het OV tot 2 uur ‘s nachts door blijft functioneren, maar dat het OV de hele nacht doorrijdt! Daarom voeren we al jaren campagne voor de nachtmetro

2. Om de overbelasting van het openbaar vervoer te voorkomen mogen studenten uit de spits geweerd worden.

BIJ1 Helemaal oneens Amsterdam BIJ1 vindt dat het OV er voor iedereen moet zijn, daarom wordt niemand geweerd. Om de overbelasting van het OV écht aan te pakken moet er meer geïnvesteerd worden in het verbeteren en uitbreiden van het OV.
CU Helemaal oneens Studenten hebben net als iedereen het recht om in de spits te reizen. Daarnaast kunnen studenten niet kiezen wanneer ze naar college moeten, dus hebben studenten niet altijd een keuze wanneer ze reizen.
D66 Helemaal mee oneens Om de druk te verkleinen zijn wij voor het investeren in meer OV en niet voor het weren van specifieke groepen.
GroenLinks Helemaal oneens GroenLinks vindt dat niemand uit de spits geweerd moet worden. We kunnen hoogstens kijken naar hoe we het gebruik van het openbaar vervoer kunnen spreiden door het reizen voor woon-werkverkeer en van studenten op verschillende tijden te stimuleren.
PvdA Helemaal oneens Studenten moeten de hele dag gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Om overbelasting tegen te gaan kunnen wel de onderwijsinstellingen een rol spelen, net zoals werkgevers.
PvdD Helemaal oneens De Partij voor de Dieren vindt niet dat studenten uit de spits geweerd zouden mogen worden. Wij willen meer investeringen in het openbaar vervoer, zodat de knelpunten worden opgelost.  
SGP Helemaal oneens Studenten hebben niet meer of minder recht op gebruik van het openbaar vervoer. Door hen uit de spits te weren, kunnen zij moeilijkheden krijgen met het bezoeken van colleges.
St3m Oneens St3m vindt dat studenten te allen tijde recht hebben op toegankelijk OV. Universiteiten zouden wel desgewenst, in overleg met de gemeente, kunnen besluiten aanvangstijden aan te passen waardoor studenten minder last hebben van de spitsuren.
Volt
VVD Oneens Studenten mogen gewoon in de spits rijden. Wel is het verstandig om met de universiteiten te kijken naar mogelijkheden van flexibele collegetijden en het spreiden over de dag.
De Groenen Basis Piraten Helemaal oneens Wat een belachelijk plan! De Grondwet verbiedt ongelijke behandeling van personen op welke grond dan ook. Het is niet mogelijk om vast te stellen wie student is zonder de privacy te schenden. Bovendien is er niet eens een eenduidige definitie van student.

3. Cameratoezicht en preventief fouilleren moeten sneller worden ingezet.

BIJ1 Helemaal oneens De inzet van cameratoezicht en preventief fouilleren is niet doeltreffend en is een schijnoplossing die leidt tot een inbreuk op de privacy van Amsterdammers en, in het geval van preventief fouilleren, tot etnisch profileren. Om de veiligheid in Amsterdam te verbeteren zet BIJ1 in op armoedebestrijding, ondersteuning van de zelforganisatie van bewoners en de financiering van sociale voorzieningen.
CU Helemaal eens De ChristenUnie ziet cameroetoezicht als een goed middel om op plekken waar herhaaldelijk criminaliteit of geweld voorkomt toezicht te houden en daders te kunnen vervolgen. Daarnaast is de ChristenUnie een voorstander van experimenteren met preventief fouilleren. We kunnen alle middelen en mogelijkheden gebruiken om de wapenproblematiek tegen te gaan.
D66 Helemaal mee oneens Cameratoezicht wordt alleen ingezet als nut en noodzaak ervan zwaarder wegen dan de privacy die ermee wordt opgegeven. Wanneer de gemeente risicogestuurd toezicht inzet, mogen o.a. etniciteit en religie daar geen onderdeel van zijn. We willen bovendien voorkomen dat door wijkgerichte aanpakken verschillende etnische groepen vaker worden gecontroleerd. Daarom zijn we kritisch op preventief fouilleren zonder directe dreiging van gevaar.
GroenLinks Helemaal oneens GroenLinks is heel terughoudend bij het inzetten van cameratoezicht vanwege het belang van privacy in de openbare ruimte. Zo’n zwaar middel moet alleen ingezet worden wanneer dat in verhouding staat tot het doel dat het dient. Ook is GroenLinks tegen preventief fouilleren. Het is een grote inbreuk op privacy, ineffectief en kent bovendien een  groot risico op etnisch profileren. Het is dus niet doeltreffend en ondermijnt het vertrouwen in de politie. GroenLinks kiest voor preventie in plaats van repressie.
PvdA Oneens Veiligheid is een belangrijk onderwerp voor de PvdA. Waar cameratoezicht of preventief fouilleren nodig en gewenst is om de veiligheid te verbeteren, staan we daar voor open onder strenge voorwaarden. We doen dat alleen als de inzet proportioneel is en echt bijdraagt, als de privacy van bewoners goed geborgd is en als etnisch profileren wordt voorkomen. Daar moet streng toezicht op worden gehouden.
PvdD Helemaal oneens De Partij voor de Dieren vindt dat er terughoudend moet worden omgegaan met cameratoezicht in de publieke ruimte uit privacyoverwegingen. Preventief fouilleren werkt etnisch profileren en stigmatisering in de hand en Amsterdam zou dat volgens ons niet toe moeten staan.  
SGP Eens Het is belangrijk dat Amsterdam veiliger wordt en deze preventieve maatregelen moeten een plaats krijgen in het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Echter, dit mag slechts functioneren als technische hulpmiddelen, binnen de kaders van actief menselijk toezicht.
St3m Oneens St3m vindt recht op vrijheid en privacy een belangrijk. Wel kan het als uiterste noodmaatregel ingezet worden als de onmiddellijke veiligheid in geding is bij bijvoorbeeld scholen binnen een sterk afgebakende periode en idem locatie.
Volt Geen van beiden Volt wil graag verder onderzoeken wat de meerwaarde is van preventief fouilleren. Een proef met preventief fouilleren is verlengd nadat bleek dat bewoners zich veiliger voelen in buurten waar de proef werd uitgevoerd. Voor extra cameratoezicht geldt dat Volt dit pas wil inzetten op het moment dat de privacy kan worden gegarandeerd en pas als de gemeente volledig transparant is over de plaats en het gebruik van de camera.
VVD Helemaal eens Cameratoezicht en preventief fouilleren zorgen voor een veiligere stad. Er zijn genoeg incidenten geweest bij studentencomplexen waar cameratoezicht voor meer veiligheid heeft gezorgd.
De Groenen Basis Piraten Helemaal oneens

De Groenen Basis Piraten staan pal voor burgerrechten.

Cameratoezicht en preventief fouilleren zijn allebei maatregelen die bakken met geld kosten zonder een zinnig resultaat op te leveren.

Cameratoezicht voorkomt geen criminaliteit en levert zelden bruikbare beelden op  voor opsporing of berechting. ALS het al overlast of criminaliteit voorkomt, wordt deze enkel verplaatst naar omringende locaties; het ‘waterbedeffect’. Als je vervolgens daar ook camera’s op wil hangen, hangt uiteindelijk de hele stad vol met camera’s en krijgen we een totale surveillance samenleving, die onbetaalbaar is, maar ook in het kader van burgerrechten en machtspositie van de overheid totaal onwenselijk. Je weet nooit wie er in de toekomst aan de macht komt en dit soort totale surveillance misschien voor hele andere doeleinden wil inzetten dan in eerste instantie bedacht wordt. Zelfs onder de huidige overheid is zulke ‘function creep’ eerder regel dan uitzondering. Het levert soms kortdurend ‘verhoogde veiligheidsgevoelens’ op, maar deze ontstaan ook als er enkel een bordje hangt met wat nepcamera’s. En die oplossing is een stuk goedkoper. 

Ook preventief fouilleren levert vrijwel niets op. In 97% van de gevallen wordt er niets gevonden, en in de resterende gevallen gaat het vaak om iets onschuldigs als een schroevendraaier of een zakje wiet. Preventief fouilleren blijkt enorm ineffectief en leidt tot etnische profilering en andere vormen van discriminatie. De politiecapaciteit is nu al beperkt. Gebruik die kostbare politiecapaciteit dus niet om zonder consent onschuldige mensen te betasten, maar zet deze gericht in, om criminelen op te pakken!

Daarnaast geldt voor criminaliteit hetzelfde als voor de gezondheidszorg: voorkomen is beter dan genezen! Zet daarom vooral in op goede preventie van criminaliteit. Dit kan onder andere door goed sociaal beleid, verbinding in de buurt, wijkagenten die in contact staan met de buurt en problemen vroegtijdig signaleren, en herstelrecht (mediation). En het zou ook helpen als de politie meer prioriteit geeft aan het aanpakken van de wapenindustrie, dan dat ze tegen beter weten in drugsverboden proberen te handhaven. De politie kan beter achter moordenaars, dieven en verkrachters aan, dan hun tijd te verspillen aan een kansloze ‘plantjesjacht’.

4. Stopformulieren moeten worden ingevoerd, zodat alle politiecontroles systematisch worden geregistreerd.

BIJ1 Helemaal eens Om misstanden, zoals etnisch profileren, in het contact tussen de politie en Amsterdammers vast te stellen en te voorkomen, is de invoering van draagbare camera’s en stopformulieren voor alle politiecontroles essentieel. 
CU Oneens De werkdruk is al hoog genoeg bij de politie en dit gaat uit van een wantrouwen richting onze politie.  Discriminatie en uitsluiting op basis van religie, afkomst, huidskleur, geaardheid of om welke andere reden dan ook is ontoelaatbaar. Het is goed als hier in trainingen en evaluaties veel aandacht aan wordt besteed en klachten hierover serieus worden genomen. Maar een agent moet de ruimte hebben zelf af te wegen om iemand staande te houden en zich daar niet per keer voor hoeven te verantwoorden.
D66 Helemaal mee eens Wanneer de gemeente risicogestuurd toezicht inzet, mogen o.a. etniciteit en religie daar geen onderdeel van zijn. We willen bovendien voorkomen dat door wijkgerichte aanpakken verschillende etnische groepen vaker worden gecontroleerd.
GroenLinks Helemaal eens GroenLinks wil etnisch profileren tegengaan. Iedere Amsterdammer, ongeacht kleur, geaardheid, religie of afkomst moet even tevreden zijn over het contact met de politie, en evenveel vertrouwen hebben in het politiewezen. Daarom voeren we stopformulieren in, waarop agenten invullen waarom ze iemand aanhouden. Zo worden alle politiecontroles systematisch geregistreerd.
PvdA Eens Het uitsluiten van etnisch profileren in elke vorm is topprioriteit. Veiligheidsbeleid mag niet racisistisch en discriminerend zijn. Daarom hebben we eerder al gepleit voor het invoeren van stopformulieren om dit tegen te gaan.
PvdD Eens Volgens de Partij voor de Dieren zouden stopformulieren een goed idee zijn, omdat uit buitenlandse experimenten blijkt dat deze kunnen helpen om onbewuste vooroordelen bij politiecontroles tegen te gaan. 
SGP Oneens Het registreren van iedere controle verzwaart de administratieve druk voor de politie.
St3m Oneens St3m heeft geen inzicht in de betekenis van ‘stopformulieren’ en kan dus deze vraag niet anders beoordelen dan oneens
Volt Helemaal eens Volt wil dat er bij preventief fouilleren een Digitaal Stopformulier wordt gebruikt, om discriminatie te voorkomen.
VVD Oneens De politie in Amsterdam is buitengewoon professioneel. Er is geen reden voor een wantrouwende houding met stopformulieren. Discriminatie binnen de politie wordt hard aangepakt.
De Groenen Basis Piraten Helemaal eens

De Groenen Basis Piraten staan pal voor burgerrechten en de rechtsstaat.

Etnische profilering en institutioneel racisme zijn (vaak onbewust) helaas staande praktijk. Daarom zetten we ons in voor een eerlijke rechtshandhaving en tegen etnisch profileren en buitenproportioneel geweld. Ook ‘Controle Alt Delete’ verricht prachtig werk op dit gebied. Stopformulieren zijn een goed middel om onnodige controles te voorkomen, politiewerk efficiënter te maken en etnische profilering en institutioneel racisme tegen te gaan.

 

5. Elke vorm van discriminatie moet strafrechtelijk worden aangepakt.

BIJ1 Helemaal eens De bestrijding van discriminatie is voor Amsterdam BIJ1 de topprioriteit. Het is verboden om mensen in gelijke gevallen niet gelijk te behandelen. Daarom moet elke vorm van discriminatie strafrechtelijk worden aangepakt.
CU Eens Er moet bij elke aangifte tenminste een duidelijke poging worden gedaan om te kijken of er een strafrechtelijke vervolging mogelijk is. De ChristenUnie vindt dat elke inwoner van Amsterdam recht heeft op een rechtvaardige behandeling, onafhankelijk van religie, gender, afkomst, of andere status. Met signalen over ongelijke behandeling, discriminatie en racisme wordt aantoonbaar wat gedaan. Wij willen dat slachtoffers worden gestimuleerd aangifte te doen. Wel is het zo dat een uiteindelijke vervolging beslist wordt door het OM en niet door de politiek of de burgemeester.
D66 Helemaal mee eens Daders van hatecrimes moeten worden opgespoord en vervolgd. We moeten het makkelijker maken om aangifte te doen.
GroenLinks Helemaal eens GroenLinks is het vanzelfsprekend eens met deze stelling, ook al ligt deze bevoegdheid niet bij de gemeente maar bij het Openbaar Ministerie. GroenLinks vindt dat we er alles aan moeten doen om de aangiftebereidheid te verhogen en ervoor te zorgen dat we discriminatie tegengaan op de arbeidsmarkt, woningmarkt, in de zorg en op alle andere terreinen.
PvdA Eens We bestrijden intolerantie, discriminatie en racisme. Amsterdammers geven elkaar de ruimte om zichzelf te zijn. Waar dat niet gebeurt treden we hard op. Het recht om jezelf te zijn beschermen we op straat, in het openbaar vervoer, het onderwijs, bij de politie, op de werkvloer, in het uitgaansleven – overal. 
PvdD Helemaal eens Discriminatie is strafbaar en er moet dan ook strafrechtelijk tegen worden opgetreden. De Partij voor de Dieren wil bovendien dat de gemeente geen zaken doet (en geen subsidies verleent aan) organisaties die discrimineren en uitsluiten. 
SGP Geen van beide Het gelijkheidsbeginsel is een belangrijke waarborg voor de rechtstaat. Op dit moment zijn zowel uiting als uitsluiting als vormen van discriminatie reeds strafbaar. Uiteraard dient iedere aangifte serieus behandeld te worden.
St3m Eens St3m vindt dat hier gehandeld moet worden conform de wet, dit betekent dat het aan het Openbaar ministerie is om hierover te beslissen.
Volt Geen van beiden Wat Volt betreft moet de beroemde Mokumse verdraagzaamheid onvoorwaardelijk zijn en veiligheid vanzelfsprekend. Discriminatie of uitsluiting, in welke vorm dan ook, is het enige waar we onze stadspoorten voor zouden moeten dichthouden. De beste manier van omgaan met conflicten is door deze te voorkomen, of door ze zo snel en goed mogelijk op te lossen.
VVD Oneens Niet elke vorm van discriminatie is strafbaar. Wel is het laakbaar en moet het worden bestreden.
De Groenen Basis Piraten Helemaal eens

De Groenen Basis Piraten staan pal voor burgerrechten en de rechtsstaat.

De Grondwet verbiedt ongelijke behandeling van personen op welke grond dan ook. NATUURLIJK moet elke vorm van discriminatie strafrechtelijk worden aangepakt. Hiervoor is het ook van belang dat er mensen met verstand van ICT de politiek in worden gestemd, want discriminerende algoritmes worden steeds vaker ingezet, met verstrekkende, schrijnende gevolgen voor de levens van mensen. Onder andere het toeslagenschandaal en het SyRI fiasco lieten dit onlangs pijnlijk zien. Dat de zittende politiek ondertussen doodleuk doorgaat met het invoeren van vergelijkbare systemen die zelfs nog een tandje verdere gaan, toont aan dat er een grote noodzaak is voor een goed gefundeerd tegengeluid. Onze lijsttrekker Matthijs Pontier heeft een achtergrond als wetenschapper in Kunstmatige Intelligentie en ethiek van technologie, en geeft hier nog met enige regelmaat gastcolleges over.

6. De gemeente moet investeren in de sociale veiligheid van studenten op studentencampussen en onderwijsinstellingen.

BIJ1 Helemaal eens De sociale veiligheid van studenten is essentieel. Daarom wil Amsterdam BIJ1 meer investeren in sociale controle op en rond studentencampussen en onderwijsinstellingen, zodat iedere student zich beschermd weet en voelt. 
CU Helemaal eens Elke Amsterdammer moet zich veilig voelen om zichzelf te zijn op school of een campus. De afgelopen jaren zijn er verschillende incidenten geweest op campussen. De gemeente moet met verhuurders en studentenorganisaties in gesprek om te kijken welke verbeteringen er mogelijk zijn.
D66 Helemaal mee eens Op alle onderwijsinstellingen van Amsterdam, inclusief mbo-stageplekken, moet sprake zijn van een veilige omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Op mbo’s, hogescholen en universiteiten is geen ruimte voor seksuele intimidatie en discriminatie.
GroenLinks Eens GroenLinks vindt dat iedereen zich veilig moet voelen in Amsterdam. We doen er alles aan om dat zoveel mogelijk te waarborgen. Hierover zijn constante gesprekken nodig met studentenvertegenwoordigers en onderwijsinstellingen. We investeren waar dat nodig is.
PvdA Helemaal eens Zowel bij nieuwe als bestaande studentencomplexen zetten we in op de sociale veiligheid. Scholen moeten in het schoolveiligheidsplan opnemen hoe agressie, geweld, seksuele intimidatie en discriminatie aan te pakken. In het schoolveiligheidsplan staan de sancties en de preventieve maatregelen om onveilige situaties te bestraffen en te voorkomen.
PvdD Helemaal eens De Partij voor de Dieren vindt het heel belangrijk dat studenten in een sociaal veilige omgeving kunnen studeren. De gemeente moet zich breed inzetten om de sociale veiligheid te verbeteren en hierin investeren.
SGP Geen van beide Sociale veiligheid is erg belangrijk om te ontplooien, juist in de studententijd. Echter, dit is in de eerste plaats verantwoordelijkheid van de onderwijsinstellingen. Wanneer die hun taak onvoldoende serieus nemen, kan de overheid bij hen aandringen hier meer mee te doen.
St3m Eens St3m vindt dat het in de eerste plaats een een taak is van de onderwijsinstelling om te investeren in de sociale veiligheid op studentencampussen en instellingen. De gemeente dient hier, waar nodig en gewenst, een ondersteunende en faciliterende rol te spelen.
Volt Helemaal eens Een eerlijk speelveld begint bij heldere
spelregels. Het Amsterdam van de toekomst
moet een open en tolerante stad zijn. Een
stad die intimidatie, geweld en criminaliteit
effectief en doelgericht aanpakt. Dit vereist
een doorlopende dialoog in de samenleving. Volt gelooft dat investeringen nodig zijn om deze tolerante en veilige toekomst te bereiken.
VVD Helemaal eens Er zijn de afgelopen tijd verschillende incidenten geweest bij studentencampussen met onveiligheid, bijvoorbeeld straatintimidatie. Daar kan ook de gemeente een actieve rol in spelen.
De Groenen Basis Piraten Helemaal eens

De Groenen Basis Piraten willen meer inzetten op preventie en minder op repressie

Eigenlijk geldt voor criminaliteit hetzelfde als voor de gezondheidszorg: voorkomen is beter dan genezen! Zet daarom vooral in op goede preventie van criminaliteit. Dit kan onder andere door goed sociaal beleid, verbinding in de buurt, wijkagenten die in contact staan met de buurt en problemen vroegtijdig signaleren, en herstelrecht (mediation). En het zou ook helpen als de politie meer prioriteit geeft aan het aanpakken van de wapenindustrie, dan dat ze tegen beter weten in drugsverboden proberen te handhaven. De politie kan beter achter moordenaars, dieven en verkrachters aan, dan hun tijd te verspillen aan een kansloze ‘plantjesjacht’.

7. Verkamering moet beperkt mogelijk blijven.

BIJ1 Eens Amsterdam BIJ1 vindt het belangrijk dat het doorgeslagen verkameren van woningen en daarmee het vragen van te hoge huren wordt aangepakt. Daarom moet de woningdelersvergunning blijven. Amsterdam BIJ1 ziet tegelijkertijd ook dat veel studenten hierdoor in de problemen zijn gekomen. Wij willen daarom extra aandacht besteden aan de buurten en woningen waarin woningdelen wél een optie is, niet zodat verhuurders meer geld kunnen verdienen maar om studenten beter samen te kunnen laten wonen. 
CU Helemaal eens Door onder andere verkamering is het mogelijk voor studenten om te wonen in de stad. Het nieuwe ingevoerde woningdeelstelsel van de huidige coalitie moet van tafel, het zorgt ervoor dat studenten op straat komen te staan en zorgt voor onbedoelde effecten in de verspreiding van huisvesting over de stad en de wijken.
D66 Helemaal eens Nu mag je met 2 personen woningdelen. Dit vindt D66 te weinig. Daarom wil D66 verkamering tot en met drie personen zonder vergunning toestaan.
GroenLinks Eens GroenLinks wil dat er voldoende betaalbare woningen zijn. Huisjesmelkers verdienen goud geld door woningen op te kopen en te verkameren, vaak allemaal op één contract. Zonder individueel contract kun je op straat worden gezet als een huisgenoot verhuist en veel moeilijker huurverlaging krijgen als je te veel betaalt voor je kamer. Er moeten voldoende kamers beschikbaar zijn in Amsterdam, maar verkamering mag geen verdienmodel zijn voor huisjesmelkers. De gemeente moet verkamering daarom beperken en grip houden op de rechten van huurders door een vergunningenstelsel.
PvdA Eens Het is belangrijk dat studenten in Amsterdam een betaalbare en veilige woning kunnen vinden. Daarom willen we dat corporaties betaalbare studio’s met een maximum van 600 euro per maand en kamers met een maximum van 400 euro per maand bouwen voor jongeren en studenten. De bestaande regels voor woningdelen zorgen dat verkamering beperkt mogelijk blijft, maar ook woningen voor gezinnen of starters beschikbaar blijven. We willen niet dat beleggers woningen opkopen om kleine kamers van te maken en voor een hoofdprijs te verhuren.
PvdD Eens De Partij voor de Dieren is van mening dat verkamering en/of het splitsen van woningen soms een uitkomst kan bieden voor het tekort aan passende woningen. Op wijkniveau moeten we bekijken of dit past in de omgeving. Splitsing moet voldoen aan duidelijke regels om misstanden te voorkomen.
SGP Helemaal eens Iedereen heeft last van het tekort aan woningen, maar dat mag niet betekenen dat het voor studenten onmogelijk gemaakt wordt aan een studentenkamer te komen; zij zijn voluit onderdeel van een gezonde stad. Daarom is het belangrijk dat de mogelijkheid tot verkameren blijft bestaan. Tegelijkertijd is het natuurlijk noodzaak met spoed meer woningen te bouwen.
St3m Eens Verkamering moet alleen mogelijk zijn in buurten waar de balans tussen één-kamerwoningen en meerkamerwoningen dat toelaat.
Volt Eens Volt wil dat er voldoende betaalbare huisvesting voor studenten is. Het beperkt toestaan van verkamering is hiervoor een mogelijkheid. Echter ziet Volt eerder een grotere rol voor de gemeente weggelegd om in eigen beheer voor studentenhuisvesting te zorgen.
VVD Helemaal eens Verkamering is een goede manier voor studenten om in Amsterdam te komen wonen. Wel moet overlast worden bestreden en moet huuruitbuiting worden tegengegaan.

De Groenen Basis Piraten staan

Helemaal eens

De Groenen Basis Piraten staan voor een Mokum van Morgen, waarin wonen geen markt is, maar betaalbare woonruimte voor iedereen een basisrecht. Daarnaast verzetten we ons tegen onnodige regeldrift van de overheid. De huidige regelgeving is teveel gericht op traditionele gezinnen. Het is daardoor voor niet-traditionele samenlevingsvormen, woongroepen en vrienden die gewoon een woning willen delen vaak onnodig moeilijk om een woning te vinden. Door deze onnodig belemmerende regelgeving wordt de beschikbare woonruimte niet goed benut. Terwijl we relatief veel vierkante meters per persoon beschikbaar hebben, vergeleken met grote steden in omringende landen. Als we de bestaande woonruimte beter benutten kunnen we dus al het grootste deel van de wooncrisis oplossen!

Wij willen een persoonlijk basisinkomen dat onafhankelijk is van je woonsituatie. Zo verdwijnt de ‘samenwoonboete’. Daarnaast schrappen we onnodig belemmerende regelgeving die mensen nu belet om woningen te delen. Zo maken we beter gebruik van bestaande woonruimte en zorgen we voor betere erkenning van niet-traditionele gezinnen en samenlevingsvormen.

8. Er moet meer ruimte komen voor fietspaden, al gaat dit ten koste van de bewegingsvrijheid van automobilisten.

BIJ1 Helemaal eens BIJ1 streeft naar een Amsterdam voor fietsers. Dit betekent dat er minder ruimte komt voor het gebruik van privéauto’s, waarmee we overmatig ruimtegebruik, luchtvervuiling, verkeersslachtoffers en geluidsoverlast voorkomen. Alle straten behouden fietsvoorzieningen en waar dat mogelijk is breiden we die uit, bijvoorbeeld door één kant van een straat parkeervrij te maken.
CU Eens ChristenUnie Amsterdam wil meer ruimte voor de fiets creëren, wat concreet betekent het aanleggen van fietsstraten of soms zelfs het weren van gemotoriseerd verkeer.
D66 Helemaal mee eens We gaan voor meer fietsstraten: straten die zijn ingericht voor fietsers, waar auto’s te gast zijn.
GroenLinks Helemaal eens GroenLinks wil dat de stad autoluw wordt. Stilstaande auto’s leggen een te groot beslag op de schaarse openbare ruimte, terwijl de behoefte aan groen alleen maar stijgt. Daarom heffen we parkeerplaatsen op, verbreden we fietspaden, zorgen we voor meer verkoelend groen en meer ruimte voor voetgangers.
PvdA Eens Wij willen maatregelen om de fiets nog meer tot een veilige, gezonde en snelle manier van vervoer te maken. Dit betekent dat we straten autoluw maken, bestaande fietsinfrastructuur verbeteren en nieuwe fietspaden blijven aanleggen. Zo krijgen we rustigere straten, meer groen, een schonere lucht én sneller van A naar B.
PvdD Helemaal eens De Partij voor de Dieren wil ruim baan geven aan fietsers en voetgangers. Wij willen fors investeren in snelle, veilige en groene wandel- en fietspaden. Ook zouden fietsers altijd voorrang moeten hebben op rotondes en kruisingen met autowegen. Er komen veel meer leefstraten en fietsstraten waar voetgangers en fietsers voorrang hebben. Gemotoriseerde voertuigen zijn te gast en rijden stapvoets. De binnenstad van Amsterdam wordt autoluw. Er moet dus meer ruimte komen voor fietspaden en de bewegingsvrijheid van automobilisten wordt aan banden gelegd. Dit mag echter niet ten koste gaan van bomen en het groen.
SGP Eens Dagelijks maken meer dan een half miljoen mensen gebruik van de fiets, wat leidt tot veel ongelukken. Om alle fietsers veilige ruimte te bieden op de straat, is het belangrijk de weginrichting aan te passen. Indien mogelijk dient de auto hierbij ontzien te worden, maar dat is niet altijd te voorkomen.
St3m Eens St3m vindt het belangrijk dat de stad veiliger en schoner wordt om in te leven en werken. Dit betekent meer investeren in uitbreiding veilige voet- en fietspaden en OV.
Volt Helemaal eens Volt ondersteunt de huidige autoluwe koers van de gemeente en wil de fietser en voetganger de prioriteit geven in de stad. Met de extra ruimte kan de stad radicaal worden vergroend en krijgen fietsers en voetgangers de ruimte om veilig in een schone lucht door de stad te fietsen.
VVD Oneens Beide hebben meer ruimte nodig in de stad. Dat kan door autoparkeerplekken ondergronds te verplaatsen. Maar ook de auto zal altijd een belangrijke rol hebben in Amsterdam.
De Groenen Basis Piraten Helemaal eens De Groenen Basis Piraten staan voor een gezonde leefomgeving en het recht op gezonde lucht. De luchtkwaliteit is nu zo slecht dat duizenden mensen ziek worden en te vaak voortijdig sterven. Daarom geven we liever meer ruimte aan fietsers.

9. De gemeente moet investeren in camera’s op onveilige studentencomplexen.

BIJ1 Oneens Amsterdam BIJ1 wil zeker dat er wat gedaan wordt aan studentencomplexen die onveilig zijn, maar wil het gebruik van bewakingstechnologie beperken. Camera’s lossen het probleem niet op. Er moet meer sociale controle komen om onveilige situaties op studentencomplexen te voorkomen. Bij de bouw van nieuwe studentencomplexen moet er meer aandacht zijn voor dit probleem. Door te investeren in de voorzieningen in de bebouwde omgeving van studentencomplexen kun je de veiligheid beter waarborgen.
CU Helemaal eens De ChristenUnie ziet cameroetoezicht als een goed middel om op plekken waar herhaaldelijk criminaliteit of geweld voorkomt toezicht te houden en daders te kunnen vervolgen, dus ook bij onveilige studentencomplexen.
D66 Mee eens Cameratoezicht moet worden ingezet als nut en noodzaak ervan zwaarder wegen dan de privacy die ermee wordt opgegeven. Dat kan het geval zijn bij onveilige situaties op studentencomplexen.
GroenLinks Neutraal/geen van beide GroenLinks vindt veiligheid van groot belang. Studentencomplexen mogen niet onveilig zijn. Tegelijkertijd zijn we heel terughoudend op het inzetten van cameratoezicht; niet alleen omdat het een zwaar middel is dat het recht op privacy schendt, maar ook omdat het niet de meest doeltreffende oplossing is om veiligheid te garanderen. Als alle andere manieren zijn uitgeput, kan cameratoezicht een (tijdelijke) optie zijn.
PvdA Eens Veiligheid is een belangrijk onderwerp voor de PvdA. Op veel studentencomplexen is de veiligheid nu niet goed gewaarborgd. Waar cameratoezicht nodig en gewenst is om de veiligheid te verbeteren, staan we daar voor open onder strenge voorwaarden. We doen dat alleen als de inzet proportioneel is en echt bijdraagt, en als de privacy goed geborgd is. Daar moet streng toezicht op worden gehouden.
PvdD Oneens De Partij voor de Dieren vindt veiligheid erg belangrijk, maar is van mening dat met cameratoezicht uit privacyoverwegingen zeer terughoudend moet worden omgegaan. Cameratoezicht biedt slechts schijnveiligheid en zorgt vaak alleen maar voor verplaatsing van het probleem. Wij denken dat meer investeringen in toezicht en handhaving en meer wijkagenten passendere oplossingen zijn om de veiligheid te verbeteren.
SGP Eens Het is belangrijk dat Amsterdam veiliger wordt en deze preventieve maatregelen moeten een plaats krijgen in het gemeentelijk veiligheidsbeleid. Echter, cameragebruik kan slechts functioneren als een technisch hulpmiddel, binnen het kader van verbeterde beveiliging.
St3m Eens St3m vindt dat de stad veilig moet zijn voor studenten, onveilige plekken moeten worden gerenoveerd en of beter worden beveiligd met surveillance en of camera’s indien veiligheid in het geding is
Volt Eens Volt zet privacy en transparantie hoog in het vaandel. Als blijkt dat de veiligheid kan worden vergroot en het gebruik en de plaats van de camera’s transparant zijn, zijn we voor het plaatsen van extra veiligheidscamera’s
VVD Helemaal eens Cameratoezicht zorgt voor een veiligere stad. Er zijn genoeg incidenten geweest bij studentencomplexen waar cameratoezicht voor meer veiligheid heeft gezorgd.

De Groenen Basis Piraten

Helemaal oneens

De Groenen Basis Piraten staan pal voor burgerrechten.

Cameratoezicht en preventief fouilleren zijn allebei maatregelen die bakken met geld kosten zonder een zinnig resultaat op te leveren.

Cameratoezicht voorkomt geen criminaliteit en levert zelden bruikbare beelden op  voor opsporing of berechting. ALS het al overlast of criminaliteit voorkomt, wordt deze enkel verplaatst naar omringende locaties; het ‘waterbedeffect’. Als je vervolgens daar ook camera’s op wil hangen, hangt uiteindelijk de hele stad vol met camera’s en krijgen we een totale surveillance samenleving, die onbetaalbaar is, maar ook in het kader van burgerrechten en machtspositie van de overheid totaal onwenselijk. Je weet nooit wie er in de toekomst aan de macht komt en dit soort totale surveillance misschien voor hele andere doeleinden wil inzetten dan in eerste instantie bedacht wordt. Zelfs onder de huidige overheid is zulke ‘function creep’ eerder regel dan uitzondering. Het levert soms kortdurend ‘verhoogde veiligheidsgevoelens’ op, maar deze ontstaan ook als er enkel een bordje hangt met wat nepcamera’s. En die oplossing is een stuk goedkoper. 

Bovendien kun je je juist ook onveiliger worden door camera’s. Het zou niet de eerste keer zijn dat beveiligers de beelden gebruiken om vrouwen te begluren, of beelden van “beveiligingscamera’s” zelfs op pornowebsites belanden..

De Groenen Basis Piraten willen meer inzetten op preventie en minder op repressie

Eigenlijk geldt voor criminaliteit hetzelfde als voor de gezondheidszorg: voorkomen is beter dan genezen! Zet daarom vooral in op goede preventie van criminaliteit. Dit kan onder andere door goed sociaal beleid, verbinding in de buurt, wijkagenten die in contact staan met de buurt en problemen vroegtijdig signaleren, en herstelrecht (mediation). En het zou ook helpen als de politie meer prioriteit geeft aan het aanpakken van de wapenindustrie, dan dat ze tegen beter weten in drugsverboden proberen te handhaven. De politie kan beter achter moordenaars, dieven en verkrachters aan, dan hun tijd te verspillen aan een kansloze ‘plantjesjacht’.

10. De gemeente moet er hoe dan ook voor zorgen dat het tekort van 6.600 studentenkamers niet toeneemt

BIJ1 Helemaal eens Iedereen heeft recht op een goede en betaalbare woning, daarom zet Amsterdam BIJ1 sterk in op meer studenthuisvesting. Dit betekent niet alleen dat het tekort niet toeneemt, maar ook dat we dat tekort actief gaan verminderen. Voor studenten wil Amsterdam BIJ1 meer woningen bouwen en leegstaande panden omvormen naar woningen.
CU Helemaal eens Waar dat kan willen we het bouwen van meer studentenhuisvesting op de universiteitsterreinen (bijv. VU campus) aanmoedigen en ondersteunen, om zo de krapte op de woningmarkt voor studenten te verminderen en Amsterdam een aantrekkelijk studentenstad te laten blijven.
D66 Helemaal mee eens Er is een veel te groot studentewoningtekort. We moeten daarom meer (tijdelijke) studenten woningen bouwen, woningdelen meer toestaan en leegstaande winkels en kantoren transformeren tot studentenwoningen.
GroenLinks Helemaal eens GroenLinks wil wonen betaalbaar houden. Daarom bouwden we afgelopen periode duizenden nieuwe studentenwoningen door de stad en hebben we huurrechten van studenten versterkt. We blijven bijbouwen, vechten voor betaalbare huren en zetten ons in voor goed onderhoud van woningen in studentencomplexen.
PvdA Eens Amsterdam heeft meer woonruimtes voor studenten nodig. Daarom reserveren we 20% van de nieuwbouwwoningen voor jongeren onder de 28 jaar. Studenten kunnen geen kamer vinden of worden uitgemolken voor investeerders die woningen splitsen of verkameren, met overlast tot gevolg. De PvdA Amsterdam wil dat corporaties betaalbare studio’s met een maximum van 600 euro per maand en kamers met een maximum van 400 euro per maand bouwen voor jongeren en studenten, en toezien op de sociale veiligheid.
PvdD Eens De Partij voor de Dieren vindt dat huizen zijn om in te wonen en geen verdienmodel voor beleggers. Wij willen dat studenten betaalbaar op kamers kunnen wonen en dan iedereen een passende woning kan vinden. Wij vinden het heel belangrijk dat het tekort aan studentenkamers kleiner wordt. De gemeente moet volgens de Partij voor de Dieren speciale aandacht hebben voor betaalbare huisvesting voor o.a. jongeren. Ook willen wij ruimte maken voor duurzame alternatieven zoals zelfvoorzienende woonvormen en zal Amsterdam aandringen op het legaliseren van het kraken van langdurig leegstaande panden.
SGP Helemaal eens Steeds meer studenten zijn genoodzaakt om woonruimte buiten Amsterdam te zoeken. Juist studenten vormen een groep die sociaal en economisch onmisbaar is voor een stad. Daarom meot er voor hen voldoende betaalbare woonruimte beschikbaar zijn.
St3m Eens Het tekort mag niet verder oplopen, gezorgd moeten worden voor een goed evenwicht tussen één- en meerkamerwoningen in de buurten. Daarnaast moet de gemeente investeren in betaalbare studentenwoningen en vastgoedspeculatie tegengaan.
Volt Helemaal eens Volt wil dat de gemeente investeert in het creëren van nieuwe studentencampussen. Ook zullen onderwijsinstellingen en omringende gemeente sterker de samenwerking met de gemeenten op moeten zoeken om voor de noodzakelijke woonruimte voor studenten te zorgen.
VVD Helemaal eens Er is al jaren een schrijnend tekort aan studentenkamers. De VVD wil daarom 10.000 nieuwe woningen per jaar bouwen, waaronder studentenkamers.
De Groene Basis Piraten Helemaal eens

De Groene Basis Piraten staan voor een Mokum van Morgen waarin wonen geen markt is, maar een betaalbare woning een basisrecht voor iedereen.

Tijdens deze wooncrisis staan nu meer vierkante meters woonruimte leeg dan er vraag is naar woonruimte. We willen leegstand hard aanpakken, met een forse leegstandsboete die exponentieel oploopt naarmate pand langer leeg staat. Als pandeigenaar heb je, zeker tijdens woningnood, een verantwoordelijkheid om te zorgen dat deze ruimte gebruik wordt. Wanneer pandjesbazen de ruimte nog steeds leeg laten staan, willen we afdwingen dat deze ruimte in gebruik wordt genomen, bijvoorbeeld voor studentenhuisvesting.

Bij het bouwen en transformeren van woningen, kiezen we voor mix met overal minimaal 65% sociale huur en studentenkamers, waarin studenten natuurlijk voorrang hebben, zodat het tekort de komende raadsperiode volledig tot 0 gereduceerd wordt.

Daarnaast willen we onnodige regeldrift van de overheid stoppen die het beter benutten van bestaande. De huidige regelgeving is teveel gericht op traditionele gezinnen. Het is daardoor voor niet-traditionele samenlevingsvormen, woongroepen en vrienden die gewoon een woning willen delen vaak onnodig moeilijk om een woning te vinden. Door deze onnodig belemmerende regelgeving wordt de beschikbare woonruimte niet goed benut. Terwijl we relatief veel vierkante meters per persoon beschikbaar hebben, vergeleken met grote steden in omringende landen. Als we de bestaande woonruimte beter benutten kunnen we dus al het grootste deel van de wooncrisis oplossen!

Wij willen verder een persoonlijk basisinkomen dat onafhankelijk is van je woonsituatie. Zo verdwijnt de ‘samenwoonboete’. Daarnaast schrappen we onnodig belemmerende regelgeving die mensen nu belet om woningen te delen. Zo maken we beter gebruik van bestaande woonruimte en zorgen we voor betere erkenning van niet-traditionele gezinnen en samenlevingsvormen.

11. Kraakpanden moeten ontruimd worden, ook als dat tot leegstand leidt

BIJ1 Helemaal oneens Amsterdam BIJ1 wil de wooncrisis kraken. Daarom willen wij Amsterdam tot een kraakvriendelijke stad verklaren, druk uitoefenen op de Rijksoverheid voor afschaffing van het kraakverbod en het ontruimen van kraakpanden de laagste handhavingsprioriteit geven. Zolang er Amsterdammers noodgedwongen op straat moeten leven, mag er geen enkel pand leegstaan.
CU Oneens Kraken is tegen de wet en daarop handhaven is een logisch gevolg daarvan. Wel moet de gemeente zorg dragen dat een pand niet leeg komt te staan, maar snel weer bewoning kan krijgen.
D66 Helemaal mee oneens D66 is tegen ontruimen voor leegstand.
GroenLinks Helemaal oneens GroenLinks is tegen het kraakverbod. Kraken is de beste manier om leegstand te voorkomen. We willen dus niet dat er ontruimd wordt bij leegstand. Bij de landelijke overheid pleiten we voor meer middelen om eigenaren van leegstaande panden aan te pakken. Met name leegstand van woningen moet snel en effectief door de gemeente kunnen worden bestreden.
PvdA Oneens Het leegstaan van panden is onverteerbaar in tijden van hoge huur- en huizenprijzen. Daarom moeten we leegstand op elke mogelijke manier bestrijden. Van boetes invoeren voor huizenbezitters die panden leeg laten staan tot het tegengaan van opkopen van hele panden om te verhuren voor hoge prijzen. Kraken is een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid om leegstand aan de kaart te stellen en we ontruimen nooit voor leegstand.
PvdD Helemaal oneens De Partij voor de Dieren vindt dat het kraken van langdurig leegstaande panden legaal zou moeten zijn. Indien gekraakte panden toch ontruimd worden, moet de gemeente ervoor zorgen dat dit niet tot nieuwe dak-of thuisloosheid leidt.
SGP Helemaal eens Krakers schenden de eigendomsrechten van huiseigenaren. Dat kan in geen enkel geval getolereerd worden. De gemeente moet leegstand op legale wijze tegengaan.
St3m Oneens Ontruiming voor leegstand is niet zinvol. Indien een eigenaar het pand echter wil gebruiken zullen de krakers het moeten verlaten.
Volt oneens Volt gelooft niet dat extra hoge straffen op een gevolg van mislukt woningbeleid de oplossing is. Er wordt momenteel al streng opgetreden tegen krakers. Dit is helaas een gevolg van leegstand in een krappe woningmarkt.
VVD Helemaal eens Kraken is een misdrijf en moet worden aangepakt. Daarnaast is het asociaal richting alle woningzoekenden die zich wel aan de regels houden.
De Groene Basis Piraten Helemaal oneens

De Groene Basis Piraten staan voor een Mokum van Morgen waarin wonen geen markt is, maar een betaalbare woning een basisrecht voor iedereen.

Tijdens deze wooncrisis staan nu meer vierkante meters woonruimte leeg dan er vraag is naar woonruimte. We willen leegstand hard aanpakken, met een forse leegstandsboete die exponentieel oploopt naarmate pand langer leeg staat. Als pandeigenaar heb je, zeker tijdens woningnood, een verantwoordelijkheid om te zorgen dat deze ruimte gebruik wordt. Wanneer pandjesbazen de ruimte nog steeds leeg laten staan, willen we afdwingen dat deze ruimte in gebruik wordt genomen, bijvoorbeeld voor studentenhuisvesting.

Kraken is hierbij een vorm van ‘bottom-up initiatieven’ die  vorm van activisme die direct extra woonruimte oplevert.

12. Het ingezeten criterium is een goed iets. Dit betekent dat coffeeshops in Amsterdam voortaan niet meer toegankelijk zijn voor toeristen.

BIJ1 Helemaal oneens Amsterdam BIJ1 wil dat coffeeshops toegankelijk blijven voor iedereen boven de 18, dus ook toeristen. Dit is essentieel om straathandel te voorkomen. 
CU Helemaal eens Veel toeristen komen specifiek naar Amsterdam om drugs te gebruiken. De verwoestende effecten van drugs zijn het meest zichtbaar aan de onderkant van onze samenleving en worden op kwetsbare wijken afgewenteld. Daarom hebben we een nieuw perspectief nodig en willen we echt werk gaan maken van het terugdringen van het gebruik van drugs.
D66 Helemaal mee oneens D66 is tegen het i-criterium omdat dit zal leiden tot een verschuiving naar straathandel.
GroenLinks Helemaal oneens GroenLinks gelooft niet in repressief drugsbeleid. Het verbieden van drugsverkoop aan toeristen lost geen problemen op en verplaatst drugshandel naar de straat. Daarmee verliezen we het zicht op de handel, alsook de controle.
PvdA Geen van beide Wij zijn sceptisch omdat we hiermee de toeristen die hier komen voor wiet verplaatsen van de coffeeshop naar de straathandel. En deze straathandel zal daardoor nog laagdrempeliger worden voor jongeren uit kwetsbare gezinnen en wijken. Veel slimmer is het om eerst de achterdeur te reguleren, zodat de criminaliteit daar een halt wordt toegeroepen. En dan kunnen we kijken of een ingezeten-criterium nodig is.
PvdD Oneens De Partij voor de Dieren vindt dat coffeeshops toegankelijk zouden moeten blijven voor toeristen.
SGP Helemaal eens Het slag toeristen dat slechts naar Amsterdam komt voor de coffeeshops en de Wallen, bezorgt de stad veel overlast. Door coffeeshops voor deze toeristen te sluiten heeft de stad ruimte in te zetten op hoogwaardig toerisme.
St3m Oneens ST3M gelooft niet dat dit een effectieve maatregel is en dat deze zal leiden tot ‘ondergrondse’ verkoop.
Volt Helemaal oneens Volt wil werken aan het decriminaliseren en legaliseren van cannabis. Dit heeft twee grote voordelen. De druk op de handhaving neemt af en we krijgen extra geld om te investeren in preventie en voorlichting. Het ingezetenencriterium zorgt alleen voor extra illegale drugshandel op straat.
VVD Helemaal eens Buitenlandse coffeeshopbezoekers zorgen voor een groot deel van de overlast in het centrum. Door hen te weren zal de toeristische overlast in het centrum afnemen.
De Groenen Basis Piraten Helemaal oneens De Groenen Basis Piraten staan voor een verstandig, rationeel drugsbeleid. Bovendien zijn we tegen elke vorm van discriminatie. Het ‘ingezeten criterium’ (buitenlanderverbod) zal bovendien tot straathandel leiden, net zoals dat in het zuiden van Nederland gebeurde toen de mislukte ‘wietpas’ werd ingevoerd door VVD, CDA, CU, D66 en GroenLinks in het ‘Kunduz akkoord’.

13. De politie moet minder hard optreden tegen straatdealers.

BIJ1 Eens Amsterdam BIJ1 vindt dat harder optreden tegen straatdealers niet het probleem van straathandel oplost. De manier om straathandel tegen te gaan is het gebruiken en in bezit hebben van drugs niet meer te straffen en het verkopen van drugs te controleren. De gemeente moet zoeken naar mogelijkheden om het verbouwen, bezitten en verkopen van softdrugs zoveel mogelijk toe te laten op lokaal niveau. 
CU Helemaal oneens Het ingezeten criterium kan alleen samengaan met een grotere inzet op de bestrijding van straathandel. Daarnaast zorgen straatdealers voor een onveilige sfeer en verkopen ze vaker onveilige drugs of lichten ze mensen op. Daarbij is dealen verboden dus moet het ook aangepakt worden.
D66 Mee oneens Straathandel geeft overlast en zorgt voor onveiligheid. D66 vindt dat drugshandel van criminelen moet worden afgepakt door zoveel mogelijk de productie en handel van drugs te legaliseren, zodat er regels voor kunnen worden gesteld.
GroenLinks Neutraal/geen van beide Volgens GroenLinks is de bestrijding van de georganiseerde drugscriminaliteit niet effectief als zij zich richt op gebruikers en straatdealers. Jonge gebruikers lopen namelijk gezondheidsrisico’s en jonge dealers raken verstrikt in criminele circuits. De georganiseerde drugscriminaliteit zet onze rechtsstaat onder druk. We willen daarom dat de politie zich vooral richt op het bestrijden van de productie van en handel in cocaïne, en het aanpakken van ondermijning. Als straatdealers voor overlast zorgen moet er uiteraard opgetreden worden.
PvdA Geen van beide De rechtse aanpak van drugs met nadruk op repressie en straffen en verder niets, werkt al twintig jaar niet. Hier niet en nergens in de wereld. De PvdA Amsterdam kiest voor een realistisch drugsbeleid, dat (1) de volksgezondheid bevordert; (2) de voedingsbodem voor drugshandel kleiner maakt en (3) ondermijnende georganiseerde criminaliteit hard aanpakt.
PvdD Oneens De Partij voor de Dieren vindt het belangrijk om meer te investeren in toezicht en handhaving om (zware) criminaliteit tegen te gaan, zoals wapenbezit, drugshandel en illegale prostitutie. Tegelijkertijd wil de Partij voor de Dieren ook meer aandacht voor de oorzaken van criminaliteit en het voorkomen daarvan, bijvoorbeeld door te investeren in jongeren in kansarme situaties. Ook zou de gemeente in moeten zetten op preventie door goed en zinvol jongerenwerk en voldoende opbouwwerkers. Ook willen wij dat er meer geïnvesteerd wordt in wijkagenten, de oren en ogen van de buurt. Dankzij de inzet van wijkagenten kunnen mogelijke problemen in de buurt al in een vroeg stadium worden gesignaleerd, voor ze ontsporen.
SGP Helemaal oneens Straatdealers zijn de spil in de Amsterdamse drugscriminaliteit. Door deze groep hard aan te pakken én in te zetten op goede preventie, wordt Amsterdam veiliger.
St3m Oneens St3m vindt dat straatdealers geweerd moeten worden uit het publieke domein
Volt Helemaal oneens Volt gelooft dat de focus verschoven moet worden van law & order naar gezondheid. “Europees moeten we stoppen met ‘The War on Drugs’, omdat keer op keer blijkt dat deze niet te winnen valt. In Amsterdam kunnen we daarin al het goede voorbeeld nemen.
VVD Helemaal oneens Straatdealers zorgen voor onveiligheid en intimideren voorbijgangers. Zij verdienen een veel hardere aanpak.
De Groenen Basis Piraten Oneens

De Groenen Basis Piraten staan voor een verstandig, rationeel drugsbeleid. Wanneer straathandel plaatsvindt moet de politie hier natuurlijk tegen optreden. Maar net als met bijvoorbeeld de gezondheidszorg is voorkomen beter dan genezen.

Straathandel kunnen we voorkomen door geen discriminerend buitenlanderverbod (ingezetenencriterium) in te voeren in coffeeshops. In het zuiden van Nederland liet de gefaaldewietpas’ zien hoe dit tot straathandel leidde toen deze werd ingevoerd door VVD, CDA, CU, D66 en GroenLinks in het ‘Kunduz akkoord’.

 

Daarnaast is het belangrijk voldoende coffeeshops te behouden in Amsterdam. Het aantal coffeeshops is de afgelopen jaren ruim gehalveerd. Dit legt te veel druk op coffeeshops die overblijven. Wij willen meer kleinschalige coffeeshops, verspreid door de hele stad. In Zuidoost zijn nu slechts twee coffeeshops voor het hele stadsdeel! Dat werkt straathandel natuurlijk in de hand.

 

14. De gemeente zou er beter op moeten toezien waar asielzoekers terecht komen.

BIJ1 Helemaal eens BIJ1 vindt dat de gemeente moet verzekeren dat asielzoekers op een goede manier worden opgevangen en waardig worden behandeld. Daarom is het essentieel dat er goed op wordt toegezien waar asielzoekers terechtkomen. De veiligheid van asielzoekers staat hierin voorop en daarom moet er extra aandacht zijn voor asielzoekers in een kwetsbare positie, zoals alleenstaande minderjarige asielzoekers en LHBTIQ+-asielzoekers.
CU Eens Teveel uitgeprocedeerde asielzoekers belanden in een illegaal, mensonwaardig bestaan. Amsterdam moet ongedocumenteerden die niet terug kunnen naar het land van herkomst een menswaardig bestaan bieden. Dat geldt ook voor staatlozen. De ChristenUnie vindt dat er een actief preventiebeleid moet worden opgezet, door uitgeprocedeerde asielzoekers te ondersteunen bij terugkeer.
D66 Mee eens D66 vindt het belangrijk dat er naast opvang, ook goede begeleiding is voor asielzoekers. D66 is voor het behoud van de opvangvoorziening voor afgewezen asielzoekers en andere ongedocumenteerden. Dit wordt ook door de Mensenrechtenraad van de VN geadviseerd. Tegelijkertijd wil D66 ook dat mensen weer úit de opvang komen.
GroenLinks Eens Amsterdam is een stad die plek biedt aan mensen die nog geen thuis gevonden hebben: daklozen, vluchtelingen, ongedocumenteerden en stadsnomaden. Plek bieden gaat om meer dan alleen een dak boven je hoofd. Daar hoort ook goede opvang en begeleiding bij. We zetten vol in op begeleiding en maatwerk.
PvdA Eens Ook voor vluchtelingen zal Amsterdam altijd een veilige haven zijn. Wie zijn thuis moet verlaten vanwege heftige risico’s krijgt de mogelijkheid om in Amsterdam een nieuw thuis te vinden. We zijn ons bewust van de stress en de hectiek die deze nieuwe Amsterdammers hebben meegemaakt of vaak nog in zitten. Barmhartig staan we hen bij die hun hebben en houden achter hebben moeten laten om te vluchten uit angst voor hun leven.
PvdD Eens De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente kleinschalige opvang aan asielzoekers biedt, verspreid over de gemeente. Asielzoekers moeten worden opgevangen op een wijze die hen in staat stelt zich te ontplooien door middel van taalcursussen, onderwijs, werk en goede zorg. Amsterdam moet statushouders helpen bij het vinden van huisvesting, integreren en het vinden van een gepaste baan en/of opleiding. Hierbij is nauwe samenwerking met de arbeidscoaches van Vluchtelingenwerk belangrijk. De arbeidscoaches steken tijd en aandacht in het leren kennen van de vluchteling. Samen kijken ze naar de wensen en ervaring van de vluchteling. Niemand zou op straat moeten slapen, dus ook ongedocumenteerden en uitgeprocedeerde asielzoekers niet.
SGP Eens Asielzoekers in Nederland leven zes keer vaker met armoede dan gemiddeld. Meer toezicht op asielzoekers nadat zij een verblijfsvergunning hebben ontvangen, maakt het mogelijk dat de gemeente sneller ingrijpt. Dat maakt deze mensen minder afhankelijk van de bijstand, en zo kan armoede beter worden voorkomen.
St3m Eens Voorkomen moet worden dat uitgeprocedeerde asielzoekers, die het land zullen moeten verlaten, plaats bezet houden voor asielzoekers die wel een verblijfsstatus hebben.
Volt Helemaal eens Volt wil een menselijk migratie- en vluchtelingenbeleid. Samenwerking en solidariteit zijn een randvoorwaarde om toekomstige migratiecrises in Europa te voorkomen.
VVD Eens Asielzoekers moeten eerlijk worden verdeeld over Nederland. Amsterdam moet daarin uiteraard haar bijdrage leveren.
De Groenen Basis Piraten Eens

De Groenen Basis Piraten maken deel uit van een internationale mensenrechtenbeweging. Wij willen asielzoekers op menselijke wijze opvangen. We zijn voor kleinschalige, decentrale opvang en goede lokale inspraak over de voorwaarden waaronder opvang mogelijk is. Kleinschalige opvang zorgt ervoor dat vluchtelingen makkelijker kunnen integreren in hun nieuwe omgeving en dat de draagkracht van kleine gemeenschappen niet onder druk komt te staan. Door goede inspraak vooraf zijn onnodige spanningen te voorkomen.

We willen zorgen dat mensen zo snel mogelijk zelfvoorzienend worden en zo weinig mogelijk een beroep hoeven te doen op ons sociale stelsel. Daarom willen we mensen direct toegang tot scholing en de arbeidsmarkt geven.

 

15. Als het erop aankomt zou de gemeente Amsterdam bewoners moeten kunnen dwingen om te stoppen met aardgas.

BIJ1 Eens Amsterdam BIJ1 wil dat alle gebouwen in de gemeente voor 2030 van het aardgas af zijn. Dit is veel sneller dan het landelijke Klimaatakkoord, waar dit pas voor 2050 geldt. Deze maatregel mag alleen niet ten koste gaan van Amsterdammers met een kleine portemonnee.
CU Oneens De ChristenUnie wil dat de gemeente de keuze voor andere duurzame bronnen zoals geothermie, aquathermie en zon- en windenergie versnelt, maar dit mag geen energiearmoede bij Amsterdammers in de hand werken. Mensen dwingen om te stoppen met aardgas kan leiden tot energiearmoede.
D66 Mee eens We hebben het doel om in 2040 aardgasvrij te zijn als stad, en het klimaat kan niet wachten. In de wijk-voor-wijk aanpak worden wijken in een keer afgesloten van het gas en aangesloten op duurzamere bronnen. Als één bewoner van een bepaalde wijk hiertegen is, kan het niet zo zijn dat diegene de hele ontwikkeling tegenhoudt.
GroenLinks Helemaal eens GroenLinks ziet de klimaatcrisis als de grote opgave van onze tijd. Een meerderheid van de raad heeft besloten dat we vanwege de ontwrichtende gevolgen van klimaatverandering van het aardgas af gaan. Natuurlijk gebeurt dit altijd in gesprek met Amsterdammers. Daarbij zorgen we ervoor dat de lasten eerlijk verdeeld worden en dat de lage inkomens er niet op achteruitgaan.
PvdA Oneens De toekomst is fossielvrij en daarop moeten we ons voorbereiden, maar we kunnen nu niet overgaan tot dwang. Toch hebben we niet de luxe om lang te wachten om deze stad duurzaam en klimaat neutraal te maken. Daarom willen we de lasten en lusten van duurzaamheid eerlijk verdelen: groen moet je rood doen. Verduurzaming is essentieel, en als het voor mensen met een kleine portemonnee onbetaalbaar wordt, moet de overheid bijspringen.
PvdD Geen van beide De Partij voor de Dieren wil dat Amsterdam uiterlijk in 2040 klimaatneutraal is en zich inzet op herstel van biodiversiteit en behouden, beschermen en uitbreiden van robuuste en verbonden natuur. De Partij voor de Dieren vindt het ook heel belangrijk om het draagvlak voor de energietransitie te koesteren. Iedere wijk heeft een eigen karakter en specifieke uitdagingen. Daarom moet de gemeente in samenwerking met inwoners en relevante partners per wijk een concreet transitieplan maken. Hierin staan plannen voor energiebesparing en de opwekking en opslag van duurzame energie en warmte. Tegelijkertijd wordt gekeken hoe de biodiversiteit van de buurt versterkt kan worden. De Partij voor de Dieren wil dat lobby van vervuilende bedrijven buiten beleidsvorming wordt gehouden en dat daarvoor in de plaats met Amsterdammers wordt samengewerkt. Amsterdam gaat het principe hanteren: ‘lobby eruit, burger erin.’ De transitie naar een klimaatneutraal Amsterdam in 2040 geven we samen vorm met inspraak van het bestaande burgerberaad. Amsterdam kiest op dit moment voor de verkeerde route in de klimaatcrisis: Amsterdam gaat van het gas af, maar sluit hele wijken aan op stadsverwarming gestookt op biomassa (verbranden van bomen), vuilverbranding en gas. Dat stoot meer CO2 en fijnstof uit. De inzet moet volledig gericht zijn op echt duurzame alternatieven en nieuwe innovaties.
SGP Helemaal oneens Hoewel op den duur aardgas steeds meer vervangen zal worden door andere energiebronnen, behoort de overheid niemand die aangesloten is op het gasnet te dwingen met aardgas te stoppen.
St3m Oneens St3m vindt dat er pas gestopt kan worden met aardgas als er echte duurzame (dus geen biomassa of windturbines in de stad) en betaalbare alternatieven voorhanden zijn. Bewoners verplichten te stoppen met aardgas vindt st3m dus een onzinnig idee dat geen doorgang mag vinden.
Volt oneens Mokums beste wapen in de strijd tegen
klimaatverandering is haar creativiteit; we willen innovatie en ondernemingskracht
inzetten voor een energieneutraal, uitstootvrij Amsterdam, en voorrang geven aan
maximale recycling en gezonde voeding. Dwang hoor niet in het rijtje van de ambities van Volt en daarom geloven wij dat we door samenwerking veel meer kunnen bereiken.
VVD Oneens Op de hele lange termijn is dit wellicht een optie. Maar voorlopig moet Amsterdam niet sneller gaan dan landelijke normen in het aardgasvrij maken van de stad. Dat is simpelweg niet realistisch.
De Groenen Basis Piraten Eens

De Groenen Basis Piraten staan voor een groen Mokum van Morgen. Het is daarom goed om aardgas uit te faseren. Ook om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland, is dit een verstandig plan.

Hierbij wordt nu echter te veel naar grote top-down projecten gekeken, en te weinig naar kleinere bottom-up projecten en lokale energiecoöperaties. De meeste mensen willen best ‘van het gas af’, als er maar in goede samenspraak oplossingen gekozen worden die aansluiten bij hun wensen. Door tunnelvisie op het top-down forceren van grote projecten waar bewoners niet op zitten te wachten, roept Marieke van Doornick nu onnodig veel weerstand op.

Met een aanpak op maat voor bewoners, zal veel van deze weerstand verdwijnen. In het uiterste geval kan het echter wel nodig zijn dat de gemeente bewoners dwingt te stoppen met aardgas. Bijvoorbeeld als de hele straat of een hele wijk graag van het gas af wil, maar dit hele plan geblokkeerd wordt door een enkele bewoner die dwarsligt.

 

16. De bouw van woningen zou niet belemmerd moeten worden onder duurzaamheidsdoelen.

BIJ1 Helemaal oneens We hebben niet alleen met een wooncrisis te maken, maar ook met een klimaatcrisis. Duurzaamheidsdoelen moeten daarom een intrinsiek onderdeel van het bouwbeleid zijn. Amsterdam BIJ1 wil dat bij het afgeven van bouwvergunningen door de gemeente duurzaamheid en een klimaatparagraaf (met eisen voor isolatie, zonnepanelen en groene energie) bepalende factoren zijn.
CU Oneens Duurzaamheidsambities en het bouwen van woningen zouden hand in hand moeten gaan. Er moeten meer woningen gebouwd gaan worden en Amsterdam moet een groene stad worden met volle inzet op de energietransitie. Het is goed als Amsterdam hierin vooroploopt en stevige duurzaamheidseisen stelt aan nieuwbouw. De gemeente moet er door een lagere grondprijs te rekenen voor zorgen dat hogere eisen niet zorgen voor een vertraging in de woningbouw.
D66 Mee oneens We moeten zo snel mogelijk woningen bijbouwen, maar dit moeten we wel in één keer goed doen. Dus duurzaam, energiezuinig en klimaatbestendig. De klimaatcrisis kan niet wachten.
GroenLinks Helemaal oneens GroenLinks ziet twee grote crises: de wooncrisis en de klimaatcrisis. Om de wooncrisis de bestrijden moeten we woningen betaalbaar houden en bijbouwen. Om de klimaatcrisis te bestrijden moeten we de stad verduurzamen, en zorgen dat onze keuzes toekomstbestendig zijn. De woningen die we nu bouwen moeten daarom duurzaam gebouwd worden. Zo creëren we meer woongelegenheid, en vechten we voor een leefbare aarde.
PvdA Oneens In Amsterdam moeten we huizen bouwen die toekomstbestendig zijn. Huizen die niet bijdragen aan de vervuiling van de aarde maar eerder energiezuinig zijn en klimaatneutraal. Amsterdam is een populaire stad en daarom kunnen we als gemeente vragen dat ontwikkelaars rekening houden met onze eisen op het gebied van duurzaamheid.
PvdD Helemaal oneens We bouwen circulair: er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Gebouwen worden voorzien van een materialenpaspoort zodat deze materialen bij sloop of verbouwing opnieuw kunnen worden gebruikt. Duurzame houtbouw wordt gestimuleerd. Natuurinclusieve en ecologische bouw worden de standaard. Dat betekent dat een gebouw aangepast wordt aan de flora en fauna uit de omgeving, langer meegaat en voor meerdere functies geschikt is. Het huidige puntensysteem van Amsterdam dat verplichtingen vastlegt om natuurinclusief te bouwen wordt ook toegepast bij renovaties. Amsterdam neemt concrete maatregelen om het bodemleven te beschermen. Met ontwikkelaars worden hierover afspraken gemaakt. Woningen moeten meer energie opwekken dan ze gebruiken. Dat levert milieuwinst en een lagere energierekening op. De gemeente maakt harde prestatieafspraken met woningcorporaties: om uiterlijk in 2030 energieneutraal te zijn en voor het bouwen van voldoende betaalbare en goede huizen.
SGP Eens Wonen is een primaire levensbehoefte. In Amsterdam is een enorm tekort aan woningen. Daarom moet er snel fors bijgebouwd worden. In het bouwproces moet uiteraard geprobeerd worden dit zo zuinig mogelijk te doen.
St3m Geen van beide De gemeente gaat hier niet over maar de landelijke overheid.
Volt oneens Volt heeft de ambitie om Amsterdam 10 jaar eerder, in 2040, klimaatneutraal te laten zijn. Volt gelooft dat Amsterdam met al haar creaviteit de woning- en klimaatcrises tegelijk kan aanpakken.
VVD Eens Er is een groot tekort aan betaalbare woningen in Amsterdam. De  gemeente remt de bouw van nieuwe woningen met bovenwettelijke duurzaamheidseisen. Uiteraard moeten de woningen duurzaam zijn, maar het onderste uit de kan is ook niet nodig.
De Groenen Basis Piraten Eens

De Groenen Basis Piraten staan voor een groen en duurzaam Mokum van Morgen. En voor een Mokum van Morgen waarin wonen geen markt is, maar een betaalbare woning een basisrecht voor iedereen.

Beide zijn dus belangrijk, maar ze hoeven elkaar ook niet te snijden. Duurzaam bouwen is in eerste instantie wat duurder, maar dit betaalt zich over de tijd natuurlijk altijd terug in lagere energiekosten, meer woongenot en bijvoorbeeld minder wateroverlast bij extreme weersituaties. Waar nodig kan de gemeente dus renteloze leningen of subsidies verstrekken, om bouwprojecten mogelijk te maken, omdat dit zich uiteindelijk meer dan terugbetaalt.

 

17. De biomassacentrale in Diemen is een goede manier voor de stad om zich aan de klimaatdoelen te houden.

BIJ1 Helemaal oneens Amsterdam moet meer doen om de klimaatdoelen te halen en de klimaatcrisis tegen te gaan. Amsterdam BIJ1 wil dat alleen niet met de biomassacentrale in Diemen doen, maar door het huidige energiegebruik te verminderen en meer gebruik te maken van zonne-energie en windenergie. De gemeente moet alles in haar macht doen om biomassacentrales in de Metropoolregio Amsterdam tegen te gaan.
CU Oneens De ChristenUnie is geen voorstander van biomassa anders dan het gebruik van reststromen. Wij willen dat de gemeente juist de keuze voor andere duurzame bronnen zoals geothermie, aquathermie en zon- en windenergie versnelt.
D66 Helemaal mee oneens Het verbanden van biomassa stoot CO2 uit; wij willen biomassa als warmtebron zo snel mogelijk uitfaseren en warmtenetten alleen nog aansluiten op duurzame bronnen.
GroenLinks Helemaal oneens GroenLinks is tegen de komst van een biomassacentrale in Diemen.
PvdA Oneens Biomassa is lange tijd gezien als een duurzame vorm om de klimaatdoelen te halen. Op dit moment hebben we het helaas nodig in de mix van energiestromen om de stad op een duurzame manier te verwarmen maar de PvdA kiest liever voor alternatieven als zonnepanelen en windmolens. We spreken af dat de biomassacentrale van het Afval Energie Bedrijf Amsterdam alleen regionale grondstoffen verstookt om energie te leveren.
PvdD Helemaal oneens Kostbare bomen kappen om te verbranden is verre van duurzaam en verergert de klimaatcrisis. Biomassacentrales zorgen voor meer CO2-uitstoot en fijnstof dan gas en de grootschalige kap leidt tot ontbossing. De Partij voor de Dieren is daarom fel tegen het gebruik van houtige biomassa en tegen een mogelijke komst van de biomassacentrale in Diemen.
SGP Helemaal oneens Biomassa is onder luid gejuich binnengehaald, maar uit onderzoek blijkt dat het vervuilender is dan steenkool. Een biomassacentrale in Diemen is dus een wassen neus.
St3m Oneens St3m vindt dat je geen hout (bossen) moet kappen en verbranden voor energie. Hiermee raak je verder af van de klimaatdoelen. De uitstoot van biomassa (CO2 naast de stikstof en ultrafijnstof) is per energie-eenheid groter dan bij gas en steenkool. Daarnaast hebben we bomen harder nodig dan ooit. De biomassacentrale in Diemen moet er dus niet komen omdat deze bijdraagt aan luchtvervuiling en natuur (bso) verwoesting op grote schaal.
Volt Geen van beiden Volt wil voor 2030 af van energie uit
het verbranden van bomen, tenzij kan
worden vastgesteld dat de biomassa uit
Europa afkomstig is en daadwerkelijk
alleen onbruikbaar restafval betreft.
VVD Helemaal oneens Biomassa is geen duurzame manier van elektriciteitsopwekking op de lange termijn. De biomassacentrale in Diemen is daarom op de lange termijn niet houdbaar.
De Groenen Basis Piraten Helemaal oneens

De Groenen Basis Piraten staan voor een groen en duurzaam Mokum van Morgen. En voor het recht op gezonde lucht. Maar ‘biomassa’ is een eufemisme voor bosverbrandingscentrale. Laatst bleek nog dat de AEB, tegen gemaakte afspraken in, toch Spaans bos verbrandt. Het is bizar dat partijen die zich groen profileren, als D66 en GroenLinks, zich zo in dienst stellen van de krachtige ‘biomassa’ lobby.

Bomen verbranden is niet duurzaam. ‘Biomassa’ zorgt zelfs voor 20% hogere uitstoot van stikstof, fijnstof en broeikasgas dan kolen. Veel mensen worden ziek en sterven zelfs vroegtijdig door de slechte luchtkwaliteit. We moeten dit zo snel mogelijk stoppen en dus de  bosverbrandingscentrales sluiten!

De Groenen Basis Piraten willen bomen niet verbranden, maar juist veel meer bomen planten! Dat is een veel betere manier om klimaatverandering tegen te gaan en zorgt bovendien voor een fijne, groene stad!

 

18. De gemeente zet zich voldoende in voor de mentale gezondheid van jongeren en studenten.

BIJ1 Helemaal oneens Veel jongeren hebben last van mentale gezondheidsproblemen en daar moet dringend iets aan gedaan worden. Daarom moet de gemeente een informatiecampagne voeren zodat jongeren beter weten waar zij terechtkunnen als zij hulp willen bij hun mentale gezondheid. Daarnaast wil Amsterdam BIJ1 dat er op iedere Amsterdamse onderwijsinstelling een psycholoog komt voor studenten met behoefte aan ondersteuning bij hun mentale gezondheidsproblemen. 
CU Oneens Door prestatiedruk, het leenstelsel en coronamaatregelen kunnen studenten veel mentale stress ervaren. Daarom wil de ChristenUnie vooral verenigingen en andere activiteiten naast studie stimuleren. Dat betekent concreet ruimte maken voor verenigingen, leenstelsel afschaffen en weer fysiek onderwijs.
D66 Neutraal Amsterdam doet al veel voor de mentale gezondheid van jongeren en studenten maar toch hebben steeds meer Amsterdamse jongeren last van psychische klachten zoals eenzaamheid, en dit is door corona alleen maar erger geworden. D66 wil daarom nu extra focus op de mentale gezondheid van jongeren.
GroenLinks Oneens GroenLinks maakt zich grote zorgen om de psychische gezondheid van jongeren en studenten, met name als gevolg van corona en de lockdowns. We willen de wachtlijsten voor de (jeugd) geestelijke gezondheidszorg aanpakken en samen met onderwijsinstellingen, studentenvakbonden en studie- en studentenverenigingen gesprekken starten over mentale gezondheid zodat er eerder ingegrepen kan worden. Amsterdam heeft de afgelopen jaren tientallen miljoen extra geïnvesteerd in jeugdzorg om de bezuinigingen uit het rijk op te vangen. Maar er is meer nodig en we blijven er in Den Haag op aandringen dat er meer geld vrijkomt voor de noodzakelijke mentale zorg voor jongeren.
PvdA Oneens Studenten hebben het de afgelopen twee jaar super moeilijk gehad. Ze konden niet naar hun faculteit, mochten niet naar de UB en konden niet naar verenigingen. Studeren is sowieso een hele stressvolle periode en veel studenten ervaren mentale klachten als burn-outs en depressies. Daarom wil de PvdA dat er veel meer aandacht komt voor de mentale gezondheid van studenten. De gemeente kan hierin een leidende rol nemen.
PvdD Helemaal oneens De Partij voor de Dieren vindt dat de gemeente zich méér zou moeten inzetten voor het verbeteren van de mentale gezondheid van jongeren en studenten. Bij scholieren en studenten komen vaak psychische klachten voor. Er dient actief gewerkt te worden aan een cultuur waarin taboes rondom psychische klachten doorbroken worden en waarin het praten erover wordt gestimuleerd. Als gevolg van de coronamaatregelen kampen veel (jonge) mensen met psychologische problemen. Amsterdam moet ervoor zorgen dat er voldoende toegankelijk psychologische hulp voor jongeren beschikbaar is. Ook wil de Partij voor de Dieren dat de gemeente de beste zorg levert die het kan en bij de Rijksoverheid vraagt om meer geld voor de zorg.
SGP Geen van beide Voor de mentale gezondheid van studenten zijn de onderwijsinstellingen verantwoordelijk. De gemeente heeft hierin geen directe taak, hooguit kan ze bevordering van mentaal welzijn faciliteren.
St3m Oneens St3m vindt dat de gemeente meer moet investeren in sociale en psychologische zorg voor jongeren en studenten. De wachtlijsten zijn veel te lang terwijl deze groep meer dan ooit onder druk staat door Corona.
Volt oneens We hebben gezien dat de coronacrisis veel jonge mensen mentaal heeft geraakt. Hier moet meer aandacht aan besteed worden. Mentale gezondheid en subjectief welzijn moeten structureel op de radar van de gemeente staan en bijdragen aan de politieke besluitvorming. Door te investeren in een Brede welvaartsmonitor creëren we technisch de mogelijkheid om keuzes te maken op basis van menselijke welvaart en niet alleen op basis van financiële welvaart.
VVD Oneens De mentale gezondheid van jongeren en studenten heeft zeker tijdens de coronacrisis een flinke knauw gekregen. De gemeente kan hierin een actieve rol spelen.
De Groenen Basis Piraten Helemaal eens

De Groene Basis Piraten zien goede geestelijke gezondheidszorg niet als markt, maar als belangrijk basisrecht. Hier wordt nu veel te weinig aandacht aan besteed. En met name tijdens de corona crisis werd keer op keer de mentale gezondheid van jongeren opgeofferd voor de pandemie bestrijding.

In de mentale zorg is voorkomen (veel!) beter dan genezen! Door de prestatiedruk aan te pakken en goed sociaal beleid kunnen al veel problemen voorkomen worden. Met toegankelijke zorg en vroege signalering en eventuele aanpak van problemen, kunnen we voorkomen dat problemen verergeren. 

 

19. Een groter deel van de publieke ruimte moet besteed zijn aan sportfaciliteiten.

BIJ1 Eens Amsterdam BIJ1 wil dat sportfaciliteiten voor alle Amsterdammers toegankelijk zijn. Daarom mag een groter deel van de publieke ruimte gebruikt worden voor sportfaciliteiten, mits die werkelijk toegankelijk zijn voor iedereen en niet in de plaats van het groen in de stad komen. 
CU Eens De openbare ruimte moet op die manier worden ingericht dat het uitnodigt tot sporten en bewegen.
D66 Mee eens We volgen de adviezen vanuit de Sportnorm op en investeren in het creëren van meer sportfaciliteiten in de openbare ruimte, daar waar dat het hardst nodig is.
GroenLinks Eens GroenLinks vindt dat alle Amsterdammers moeten kunnen sporten en bewegen. De gemeente garandeert sportaanbod in alle wijken van de stad en breidt voor jongeren laagdrempelige en betaalbare sportvoorzieningen uit. Ongelijkheid in de toegang tot sport moet verkleind worden, bijvoorbeeld door een flinke uitbreiding van sportvoorzieningen in de openbare ruimte.
PvdA Eens De PvdA vindt sport in de publieke ruimte belangrijk voor de gezondheid. Het is gratis, gezond en goed voor Amsterdammers. Daarom willen we dat er ruim voldoende sportfaciliteiten zijn in de publieke ruimte. Van voetbalvelden en skateparken tot gym apparaten en mountainbiketrails.
PvdD Helemaal eens Sportfaciliteiten zijn heel belangrijk en de Partij voor de Dieren wil dat de gemeente sportdeelname voor iedereen toegankelijk maakt. Wandelen, fietsen en sporten moet worden gestimuleerd en volop de ruimte krijgen als dat niet ten koste gaat van de natuur of het groen. De openbare ruimte wordt beweegvriendelijk ingericht en er komen meer natuurlijke en groene speelplaatsen. In elke wijk moeten sportvoorzieningen zijn voor jong en oud, zoals beweegtuinen, fitnessplekken, openbare voetbal- en basketbalveldjes en skateparken. Daarbij is Amsterdam een waterstad. De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente voor schoon zwemwater zorgt en Amsterdammers stimuleert om een frisse duik te nemen.
SGP Oneens Op dit moment zijn er voldoende publieke sportfaciliteiten. Wel is het zaak dat deze goed worden onderhouden. Daarnaast moeten sportfaciliteiten direct worden ingepland wanneer nieuwe buurten worden aangelegd.
St3m Eens St3m vindt het  belangrijk dat er voldoende sportfaciliteiten zijn voor alle bewoners. In nieuwe buurten zijn onvoldoende sport faciliteiten. Bij de planning van een buurt moet hiermee meteen rekening worden gehouden.
Volt Eens De relevantie van sport voor de samenleving is groot. Sport zorgt voor een goede gezondheid, sociale contacten en kennisontwikkeling. Daarnaast is sport voor de meeste mensen ook gewoon leuk. Een sportief ingerichte openbare ruimte opnemen is de vereisten bij alle groot ruimtelijke projecten. Hierbij kan gedacht worden aan een wandel- en hardloop route, maar ook buiten fitnessmogelijkheden voor jong en oud.
VVD Helemaal eens In Amsterdam geldt de Sportnorm, voor een minimaal aantal vierkante meter sportruimte in een wijk. Deze wordt veelal niet gehaald. De gemeente moet daarom meer sportfaciliteiten beschikbaar stellen.
De Groenen Basis Piraten Eens De Groenen Basis Piraten staan voor een gezonde leefomgeving. Sport is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Daarom willen we sporten stimuleren. Het aantal sportfaciliteiten is jarenlang achtergebleven bij het aantal inwoners. De komende jaren moeten we dit weer op een gezond niveau brengen door extra sportfaciliteiten te bouwen. 

20. Als een protest verboden is, is het terecht dat de burgemeester/ME hard ingrijpt.

BIJ1 Oneens Volgens Amsterdam BIJ1 is hard optreden tegen vreedzame demonstranten nooit een goed idee, ook niet als een protest verboden is. De laatste tijd hebben we veel gewelddadige confrontaties tussen demonstranten en politie/ME gezien, dat moeten we proberen te verminderen.
CU Eens Om de stad veilig en leefbaar te houden moet de burgemeester ingrijpen, binnen de kaders van de wet en proportionaliteit, wanneer een protest gehouden wordt die verboden is. In beginsel moet wel altijd iedereen kunnen demonstreren. Een demonstratie mag alleen bij hele hoge uitzondering worden verboden.
D66 Neutraal Vanuit het oogpunt van openbare orde kan het noodzakelijk zijn op te treden bij een demonstratie. D66 geeft daarbij de voorkeur aan politieoptreden dat zo de-escalerend als mogelijk is. De Amsterdamse politie is hier zeer bedreven in.
GroenLinks Helemaal oneens Demonstreren is een grondrecht en dat grondrecht mag alleen onder uitzonderlijke omstandigheden worden ingeperkt. Bijvoorbeeld als er sprake is van (dreiging met) geweld of als de volksgezondheid in het geding is. Als een protest in uitzonderlijke gevallen verboden is, dan wil GroenLinks dat er deëscalerend wordt ingegrepen. Politiegeweld mag geen optie zijn.
PvdA Oneens Protesteren is in deze stad bijkans heilig. De politie mag noot zomaar ingrijpen bij een demonstratie, ookal is deze verboden. Daarbij moet de politie altijd eerst de-escaleren voordat ze overgaat tot geweld en als ze dit al doet, altijd alleen als laatste optie en alleen met goede motivatie.
PvdD Geen van beide Er moet voorzichtig worden omgesprongen met het verbieden van protesten. Het recht op demonstratie is een grondrecht. Eventueel ingrijpen van burgemeester/ME bij een verboden demonstratie moet altijd proportioneel zijn.
SGP Helemaal eens In Nederland heeft iedereen het recht om te demonstreren, op voorwaarde dat dit vooraf gemeld wordt. Als de gemeente een protest verbiedt, worden daarvoor altijd geldige redenen aangedragen. Om die reden is het terecht dat de burgemeester ingrijpt als het verbod genegeerd wordt.
St3m Oneens St3m vindt het recht op demonstreren en vrijheidsuiting belangrijk. Als er geen toestemming is moet de overheid bij verstoring van de openbare orde ingrijpen maar dit kan op diplomatieke wijze in de vorm van gesprek en overleg. St3m is in principe tegen ‘hard’ ingrijpen en geweld.
Volt oneens Volt neemt de verantwoordelijkheid om de brug te slaan tussen de samenleving en de politiek. Het groeiend aantal protesten vinden wij zorgelijk. Voor Volt is het signaal duidelijk: democratische verandering is gewenst. Door altijd hard op te treden bij een verboden protest, sla je die brug niet. Hard optreden kan pas gebeuren als de politie het noodzakelijk acht.
VVD Eens Demonstreren is een grondrecht en in Amsterdam bijkans heilig. Maar als de gemeente een protest op wettelijke gronden niet toestaat, dan mag deze worden afgebroken.
De Groenen Basis Piraten Oneens

De Groene Basis Piraten staan voor burgerrechten, zoals vrije meningsuiting en het demonstratierecht. Protesten verbieden past niet in een democratische rechtsstaat. De gemeente moet juist alles op alles zetten om demonstraties altijd door te laten gaan. Als er genoeg capaciteit bij de politie / ME is om ‘hard in te grijpen’, is er dus ook voldoende capaciteit om een demonstratie door te laten gaan!

De laatste jaren gebruiken de politie en ME regelmatig buitensporig geweld tegen vreedzame demonstranten. En dit politiegeweld blijft vaak grotendeels onbestraft. Dit is enorm schadelijk voor het vertrouwen in de rechtsstaat.

Bij het geweldsmonopolie dat de politie heeft hoort  een enorme verantwoordelijkheid om dit enkel te gebruiken om agressie en geweld te voorkomen. Het komt nu te vaak voor dat juist het omgekeerde gebeurt. De inzet van de politie zou volledig gericht moeten zijn op de-escalatie. Gebruik van geweld is enkel gerechtvaardigd om mensen te beschermen tegen relschoppers.

21. De gemeente moet uitgebreider handhaven op de maatregelen omtrent het coronavirus.

BIJ1 Oneens De overheid heeft gefaald in haar coronabeleid en niet haar verantwoordelijkheid genomen in het beschermen van burgers. De verantwoordelijkheid moet dan ook niet bij Amsterdammers gelegd worden door meer te handhaven. Voor Amsterdam BIJ1 heeft handhaven op de maatregelen dan ook geen prioriteit.
CU Oneens Er ligt een enorme druk op de handhaving door de corona-crisis, meer handhaven is niet haalbaar.
D66 Mee oneens De maatregelen komen hopelijk bijna te vervallen.
GroenLinks Oneens Om de COVID-pandemie in te dammen is het belangrijk dat iedereen zich houdt aan de maatregelen. Maar handhaving moet wel proportioneel zijn, zeker als de maatregelen diep ingrijpen in de grondrechten van mensen. GroenLinks wil dat er gehandhaafd wordt als dat echt nodig is om de regels te laten naleven.
PvdA Geen van beide Handhaven op het naleven van de maatregelen omtrent het coronavirus helpt ons uit deze pandemie te komen. Daarom is het goed dat de gemeente handhaaft zodat we snel verlost zijn van deze maatregelen om het virus te bestrijden.
PvdD Oneens De gemeente volgt de landelijke coronamaatregelen van de Rijksoverheid.
SGP Oneens Handhaven van alle wet- en regelgeving is belangrijk. Op dit moment is de handhaving van de coronamaatregelen voldoende. Bij uitgebreidere handhaving op dit vlak zou dat ten koste gaan van andere handhaving.
St3m Oneens St3m vindt dat de samenleving ondersteund moet worden bij weer openstellen van de dienstensector. Uitgebreide controles horen hier, in deze fase, niet meer bij
Volt oneens Volt is een voorstander van het gepast handhaven op corona maatregelen. In de praktijk zien we echter dat het handhaven van de (huidige) corona maatregels al een enorme impact heeft op de werkdruk van de boa’s. Volt acht het daarom ook onrealistisch om deze werkdruk te verhogen doormiddel van uitgebreider handhaven. In plaats daarvan zou de handhaving zich eerder moeten richten op het tegengaan van de buitensporige gevallen.
VVD Neutraal De wettelijke maatregelen van de Rijksoverheid  moeten worden gehandhaafd. Dit hoeft niet uitgebreider of harder.
De Groenen Basis Piraten Helemaal oneens

De Groenen Basis Piraten zetten liever in op preventie dan repressie. Zeker wanneer handhaving ten koste van belangrijke burgerrechten gaat. De overheid zou er in de eerste plaats alles aan moeten doen om mensen te helpen zichzelf en elkaar te beschermen. Bijvoorbeeld gratis zelftests en beschermingsmateriaal aan te bieden, ook in de publieke ruimte. Daarnaast is goede, eerlijke voorlichting, ondersteund door gedragspsychologen en experts in gezondheidscommunicatie van groot belang. Hierbij dient volledige transparantie gegeven te worden over de gebruikte modellen, de achterliggende data, en dient men eerlijk te zijn over de onzekerheidsmarges en achterliggende assumpties. Het gebrek aan openheid en het selectief weglaten van informatie heeft tot onnodig veel wantrouwen in de overheid en haar maatregelen geleid. Volledige openheid, transparantie en eerlijkheid zullen leiden tot veel betere naleving van de maatregelen. Het overgrote deel van de mensen prima bereid om zichzelf en elkaar te beschermen. Bovendien stel je op deze manier stel je iedereen die dat wilt in staat om mee te denken over slimme oplossingen.

Bij een gedeelte van de coronamaatregelen tijdens de crisis kun je grote vraagtekens stellen bij de effectiviteit en doelmatigheid. Volgens onderzoeken die de overheid zelf heeft aangevraagd, is van veel maatregelen de lange termijn schade (in verloren gezonde levensjaren) vele malen groter dan het aantal gezonde levensjaren dat deze maatregelen gered hebben. Met name jongeren en mensen met een krappe beurs zijn hard geraakt door nadelige effecten van de coronamaatregelen. Gelukkig zijn sinds de omikron variant dominant is geworden de meeste maatregelen sowieso niet zo nodig meer.

Daarnaast is het van belang de zorgcapaciteit uit te breiden, om voorbereid te zijn op een volgende pandemie. Als we op de huidige voet doorgaan, is het wachten tot een nieuw zoönose virus (dat overslaat van mens op dier) een epidemie onder mensen veroorzaakt. Bijvoorbeeld de vogelgriep of een virus dat door muggen wordt verspreid. De bio-industrie is een mogelijk broeinest voor zoönose virussen, en het indringen van de natuurlijke leefomgeving van dieren (bijvoorbeeld door het kappen van oerwoud) vergroot de kans dat virussen overspringend van dier op mens. Om het risico op een volgende pandemie te beperken, zullen we anders met dieren en de natuur om te gaan. 

22. Er zou alleen nog op de Ring harder dan dertig kilometer per uur gereden moeten worden.

BIJ1 Eens Amsterdam BIJ1 wil dat er op zoveel mogelijk wegen een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur komt. Alle drukke straten behouden fietsvoorzieningen. Deze mogen niet verdwijnen, ook als er een maximumsnelheid van dertig kilometer per uur geldt. Op alle omringende snelwegen wordt er een snelheidslimiet van tachtig kilometer per uur ingevoerd. 
CU Oneens We willen dat snel en langzaam verkeer zoveel mogelijk wordt gescheiden. De snelheid voor Amsterdamse wegen wordt 30 kilometer per uur. Behalve op grotere doorgaande wegen blijft de maximumsnelheid 50 kilometer per uur.
D66 Mee oneens D66 vindt dat 30km/h de norm moet worden in de stad met enkele uitzonderingen van grote wegen zoals de Nieuwe Leeuwarderweg.
GroenLinks Helemaal eens GroenLinks wil autoverkeer in de stad beperken. Het verlagen van de maximumsnelheid is goed voor de verkeersveiligheid in Amsterdam en de leefbaarheid in straten en buurten. Ook vermindert het risico’s voor voetgangers en fietsers.
PvdA Oneens De PvdA wil dat de snelheid op veel plekken wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur. In kleine woonstraten willen we dat de auto te gast is. Voor de bereikbaarheid van de stad willen we wel dat op de ring een hogere snelheid mogelijk blijft.
PvdD Helemaal eens De Partij voor de Dieren wil dat de binnenstad autoluw wordt en dat er overal in Amsterdam maximaal dertig kilometer per uur wordt gereden. Een snelheid van 30 km per uur maakt Amsterdam veiliger en fietsen en openbaar vervoer wordt aantrekkelijker. Ook is het beter voor de luchtkwaliteit. Bij de Partij voor de Dieren staan voetgangers en fietser op één en is de auto te gast in Amsterdam.
SGP Oneens Waar dat de veiligheid en doorstroming bevordert, is het zinloos de maximumsnelheid te beperken. Op wegen waar harder gereden mag worden, is het wel belangrijk dat de verschillende weggebruikers van elkaar gescheiden rijden.
St3m Oneens Ook in en aan en afvoerwegen van de Ring moet zo nodig 50 KM per uur gereden kunnen worden zodat een goede doorstroming van en naar de Ring gewaarborgd is en geen opstoppingen ontstaan.
Volt oneens Volt steunt de koers van de gemeente om in 2030 alleen nog elektrisch vervoer in de stad toe te staan en dat de gang naar een autoluw stadscentrum wordt ingezet. Waar hoe hard gereden mag worden is echter maatwerk.
VVD Oneens 30 kilometer in heel Amsterdam is niet  veilig en leidt tot extra uitstoot door meer verkeersopstoppingen. Juist de doorstroming op de weg is van belang voor een schone stad.
De Groenen Basis Piraten Eens De Groenen Basis Piraten staan voor een groen en duurzaam Mokum van Morgen, en voor het Recht op Gezonde Lucht. Momenteel veroorzaakt de slechte luchtkwaliteit in Amsterdam veel ziekte en zelfs voortijdige sterfte. Daarom willen we voor auto’s een maximumsnelheid van 30 km/u binnen de bebouwde kom. We geven liever meer ruimte aan fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer. En voor meer groen in de stad. Dit is goed voor de volksgezondheid en verkeersveiligheid en voor een stad met een prettige buitenruimte.